Điều khoản sử dụng

ENGLISH

Article 1: Collection of information

1.1. Automatic collection:
This system is built with code we developed ourselves. As with any other modern website, we will collect your IP address and other standard web information such as browser type, pages you visit during service usage, computer information & network equipment, etc. for the purpose of analyzing information for security and keeping the system secure.
1.2. Collect from your own declarations:
The information you provide us in the process of work such as account registration, contact us ... will also be stored for future customer care.
1.3. Gather information by placing cookies:
As with any other modern website, when you visit our website, we (or the tracking or statistics of website activity provided by our partners) will put some data files called cookies on the hard disk or Your computer memory.

Some of these cookies may last a long time for you to use, for example: save your Email in the login page so you do not have to re-enter.

1.4. Collecting and archiving information in the past:
You may change your personal information at any time by using the corresponding function. However, we will keep the information changed to prevent fraudulent acts.

Article 2: Information Storage & Protection


Most of the information collected will be stored in our database.

We protect your personal data in such forms as passwords, firewalls, encryption and other appropriate forms and only authorize the access and processing of data to the appropriate objects. For example, you or the staff responsible for dealing with you through appropriate identification steps.

Your passwords are stored and protected by encryption in your system's database, so it's safe. However, we do not recommend that you use this password again on other websites. Your password is the only way for you to log into your member account on this site, so keep it safe. In no case should you provide password information to anyone, whether ours, ViMe or any other third party, unless you understand the risks of disclosing passwords. If you forgot your password, you can use the "Forgot password" option on the website. To do this, you need to provide the system with your username or email address in your account, then the system will generate a new password for you and send it to you. can still login to his member account.

Article 3: Use of information

The information collected will be used by us to:

- Providing support and customer care services.
- Performing payment transactions & sending notifications during the transaction.
- Handle complaints, charge fees and resolve incidents.
- Prevent risky, prohibited or illegal behavior and ensure compliance with the "User Agreement" policy.
- Measurement, customization and improvement of services, content and form of website.
- Send you information about Marketing program, announcements & promotions.
- Compare the accuracy of your personal information during third-party verification.

Article 4: Receiving information from partners

When using the payment tools through the internet, we can receive more information about you such as username, email, bank account number ... We check this information with your user database to confirm that you are our customer or not, to make the service available to you convenient.

The information we receive will be treated as confidential information we collect directly from you.

Article 5: Information sharing with third parties

We will not share your personal information, financial information ... with third parties unless agreed to by you or when we are required to comply with law or regulation. Requires permission from a competent public authority.

Article 6: Change of privacy policy

This Privacy Policy may change from time to time. We will not reduce your rights under this Privacy Policy without your express consent. We will post any Privacy Policy changes on this page and, if these changes are important, we will provide a more prominent notice (including, for certain services, e-mail notification of changes to the Privacy Policy.


TIẾNG VIỆT

Điều 1: Thu thập thông tin

1.1. Thu thập tự động:
Hệ thống này được xây dựng bằng mã nguồn do chúng tôi tự phát triễn. Như mọi website hiện đại khác, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích phân tích thông tin phục vụ việc bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống.
1.2. Thu thập từ các khai báo của chính bạn:
Các thông tin do bạn khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm việc như: đăng ký tài khoản, liên hệ với chúng tôi... cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ phục vụ công việc chăm sóc khách hàng sau này.
1.3. Thu thập thông tin thông qua việc đặt cookies:
Như mọi website hiện đại khác, khi bạn truy cập website, chúng tôi (hoặc các công cụ theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số File dữ liệu gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn.

Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v…

1.4. Thu thập và lưu trữ thông tin trong quá khứ:

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

Điều 2: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Hầu hết các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bạn bằng các hình thức như: mật khẩu, tường lửa, mã hóa cùng các hình thức thích hợp khác và chỉ cấp phép việc truy cập và xử lý dữ liệu cho các đối tượng phù hợp, ví dụ chính bạn hoặc các nhân viên có trách nhiệm xử thông tin với bạn thông qua các bước xác định danh tính phù hợp.

Mật khẩu của bạn được lưu trữ và bảo vệ bằng phương pháp mã hoá trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, vì thế nó rất an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn không nên dùng lại mật khẩu này trên các website khác. Mật khẩu của bạn là cách duy nhất để bạn đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình trong website này, vì thế hãy cất giữ nó cẩn thận. Trong mọi trường hợp bạn không nên cung cấp thông tin mật khẩu cho bất kỳ người nào dù là người của chúng tôi, người của ViMe hay bất kỳ người thứ ba nào khác trừ khi bạn hiểu rõ các rủi ro khi để lộ mật khẩu. Nếu quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” trên website. Để thực hiện việc này, bạn cần phải cung cấp cho hệ thống biết tên thành viên hoặc địa chỉ Email đang sử dụng của mình trong tài khoản, sau đó hệ thống sẽ tạo ra cho bạn mật khẩu mới và gửi đến cho bạn để bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình.

Điều 3: Sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được sẽ được chúng tôi sử dụng để:

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng. - Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch. - Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố. - Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ rủi ro, bị cấm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”. - Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website. - Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mại. - So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Điều 4: Tiếp nhận thông tin từ các đối tác

Khi sử dụng các công cụ giao dịch và thanh toán thông qua internet, chúng tôi có thể tiếp nhận thêm các thông tin về bạn như địa chỉ username, Email, số tài khoản ngân hàng... Chúng tôi kiểm tra những thông tin này với cơ sở dữ liệu người dùng của mình nhằm xác nhận rằng bạn có phải là khách hàng của chúng tôi hay không nhằm giúp việc thực hiện các dịch vụ cho bạn được thuận lợi.

Các thông tin tiếp nhận được sẽ được chúng tôi bảo mật như những thông tin mà chúng tôi thu thập được trực tiếp từ bạn.

Điều 5: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài chính... của bạn cho các bên thứ 3 trừ khi được sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Điều 6: Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách Bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).